Αναζήτηση:

Αθαλάριχος (Athalaric) (516 - 534 μ.Χ.)

Επάγγελμα: Βασιλιάς

Ημερομηνίες: 516 - 534

Δείγμα λήμματος:

Αθαλάριχος (Athalaric) (516 - 534 μ.Χ.). Βασιλιάς των Οστρογότθων της Ιταλίας (526 - 534). Διαδέχτηκε στο θρόνο τον παππού του Θεοδώριχο*, αλλά επειδή ήταν ανήλικος την εξουσία ασκούσε αρχικά η μητέρα του Αμαλασούνθα* και αργότερα ομάδα Γότθων ευγενών. Ο νεαρός βασιλιάς πέθανε σε ηλικία μόλις δεκαοκτώ ...